Adatkezelési Szabályzat

A Felhasználók az OpcioGuru honlapot általában ingyenesen és anélkül látogathatják, hogy önmagukról bármilyen személyes adatot meg kellene adniuk, azonban a honlapon található termékek/szolgáltatások megvásárlásához, valamint a hírlevélre történő feliratkozáshoz a személyes adatok megadása is szükséges. A Felhasználók által megadott személyes adatokat a honlap üzemeltetője, az Interlum Szolgáltató Betéti Társaság („Adatkezelő”) az alábbi feltételek szerint kezeli:

1.) A MEGADOTT ADATOK KÖRE

A honlapon történő vásárlás esetén a megrendeléskor a következő személyes adatok megadása szükséges: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, számlázási cím (név, adószám, irányítószám, település, utca, házszám).

A hírlevélre történő feliratkozáshoz az email cím megadása szükséges.

2.)    ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA, CÉLJA

Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi célokból kezeli:

Termékek/szolgáltatások megrendelése esetén az adatkezelés célja:

  1. A megrendelések teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása,
  2. Kapcsolattartás a Felhasználóval, megfelelő tájékoztatása, az esetlegesen felmerülő technikai problémák hatékony és gyors kezelése érdekében

Hírlevélre történő feliratkozás esetén:

  1.  az Adatkezelő szolgáltatásának, illetve más szolgáltató kapcsolódó szolgáltatásainak az ajánlása a Felhasználók részére email-es megkeresése útján,
  2.  hírlevelek, személyre szabott ajánlatok megjelenítése, egyéb, esetlegesen fizetős tartalmak új megjelenéséről való tájékoztatás szintén email útján.

A Felhasználó által megadott személyes adatokat az Adatkezelő kezeli, és kizárólag a fentiekben megjelölt célokra használja fel.

Az Adatkezelő a személyes adatokat a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a megrendeléstől számított hat évig tárolja.

A honlapon a számítógépek internet címei, az IP-címek naplózásra kerülnek a Felhasználó látogatásának rögzítése céljából. Az Adatkezelő ezen adatokat elemezve statisztikákat készít, például annak megállapítása céljából, hogy a webhely mely részét milyen gyakran látogatják a Felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Amennyiben a Felhasználó a honlapon megadta az email címét ingyenes anyagok elolvasásához, vagy terméket / szolgáltatást vásárolt, úgy automatikusan létrejött neki egy felhasználó a holnap rendszerében. Ezen felhasználó segítségével naplózásra kerülnek a Felhasználó által látogatott oldalak. Ennek a célja egyrészt a Felhasználói szokások megismerése, statisztikák készítése, másrészt az egyedi és személyre szabott ajánlatok megjelenítése.

3.)    SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK JOGALAPJA

Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul, melyet a Felhasználók a megrendeléskor, illetve a hírlevélre történő feliratkozáskor adnak meg.

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a honlapon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. 

4.)    ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATOK MEGISMERHETŐSÉGE

Amennyiben a Felhasználó által megrendelt termékek/szolgáltatásokat az Adatkezelő értékesíti, úgy a megadott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő ismerheti meg, és harmadik személynek nem továbbíthatja.

Ha a megrendelt termékek/szolgáltatásokat más vállalkozás értékesíti, az Adatkezelő jogosult a megadott személyes adatokat a szerződés teljesítése érdekében az ÁSZF-ben meghatározott, a szolgáltatást értékesítő másik vállalkozásnak továbbítani.

Bizonyos esetekben a megadott adatok továbbítását jogszabályok tehetik kötelezővé, amely tényről az Adatkezelő minden esetben külön értesíti az érintetteket. 

A fentieken túlmenően a megadott adatok kizárólag a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozóként közreműködő személyek részére adható ki (pl. Google űrlapok, hosting szolgáltatói adatbázis, Facebook ads stb.), aki az Adatkezelőtől kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni.

5.)    FELHASZNÁLÓ JOGAI

Az Adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenkor a hatályos jogszabályok szerint történik, amely jelenleg az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

Adatkezelő a Felhasználó kérésére bármikor írásban (e-mail útján), az ilyen típusú kérelem beérkezését követő 30 naptári napon belül tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezelés időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, hogy jogukban áll választani, hogy kinek engedélyezik személyes adataikat továbbítani. Az Adatkezelő a Felhasználó írásbeli kérésére erről is köteles szintén írásban tájékoztatást adni – ti. hogy kinek, milyen célból kerülhet sor adattovábbításra -, annak érdekében, hogy a Felhasználó élhessen választási jogával, melyet írásban, (e-mail útján) tud megtenni.

Felhasználó jogosult a regisztrációkor megadott, illetve aktuálisan kezelt adatait bármikor módosítani, illetve kérni személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat). Ilyen típusú kérelem a Felhasználó részéről írásban (e-mail útján az oktatas@opcioguru.com e-mail címre elküldve) érkezhet. Az Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti a Felhasználót. 

A Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti adatai törlését – részben vagy egészben – szintén írásban, e-mail útján az oktatas@opcioguru.com e-mail címre küldött elektronikus levéllel. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul köteles gondoskodni az adatkezelés megszüntetéséről – ezzel együtt a Felhasználó regisztrációjának törléséről – és törli a felhasználót, illetve adatait a nyilvántartásából. 

Az adatok módosításához vagy törléséhez az Adatkezelő – azonosítás céljából – jogosult személyes azonosításra alkalmas igazolást kérni, vagy kérheti azt, hogy a Felhasználó a regisztráció során rendelkezésre bocsátott e-mail cím(ek)ről kérje az adatmódosítást. 

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:

  1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. 

A személyes adatok vélelmezett jogsértése esetén a jogaiban sértett fél igényét az információs önrendelkezései jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény irányadó rendelkezései szerint a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságon érvényesítheti, illetve Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

6.)    ADATBIZTONSÁG

A honlap megtekintésével a Felhasználó és az Adatkezelő távközlési eszköz útján létesített egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. Ez az Adatkezelő részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé.

Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá, ne hozhassák nyilvánosságra, ne továbbíthassák, valamint azokat ne módosíthassák, törölhessék. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre, vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Amennyiben Felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon más személyes adatait adta meg vagy egyébként a honlap használata során kárt okozott, az Adatkezelő az ebből eredő kárát jogosult a jogsértő személy felé érvényesíteni. Ebben az esetben az Adatkezelő minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

7.)    EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Jelen Adatkezelési Szabályzat az Általános Szerződési Feltételekkel, illetve a Felhasználási Feltételekkel együtt érvényes. Amennyiben a jelen Adatkezelési Szabályzat bármely pontja érvénytelen volna, vagy azzá válna, az nem érinti a jelen nyilatkozat többi pontjának érvénytelenségét.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot a regisztrált Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A szolgáltatásoknak a módosítás hatálybalépését követő használatával a Felhasználó elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatot.

Jelen Adatkezelési Szabályzatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezései az irányadóak.

 

OpcioGuru a médiában

      


Nálunk bankkártyával is fizethetsz!

Kövess minket

Kövess minket a Facebook-on is!Kövess minket a Youtube-on is!

opcioguru Soundcloud profilLépj velünk kapcsolatba a Skype-on is!

opcioguru instagram csatornaKövess minket a Twitter-en is!